Vedtægter for Asnæs Boldklub 1910

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Asnæs Boldklub med hjemsted i Odsherred Kommune.

 

§2 Formål

Klubbens formål er udøvelse og fremme af sportslig aktivitet for børn og voksne.

 

§3 Medlemskab

Klubben er medlem af DBU sjælland og DGI og er underkastet deres love og bestemmelser.

 

§4 Medlemmer

Alle børn og voksne kan optages som aktive eller passive medlemmer af klubben. Indmeldelse skal ske til kassereren/medlemsregistrant, og for umyndige skal det være med samtykke fra forældre/værge.

Ethvert medlem er underkastet de bestemmelser, som holdledere og trænere måtte træffe på bestyrelsens vegne i forbindelse med afholdelse af kamp og træning, hvor klubben har ansvar for medlemmernes opførsel.

Klubbens spillertøj er grøn/hvid, grøn trøje/hvide shorts/hvide strømper.

Det er kun bestyrelsen, der kan give dispensation til, at der anvendes andet spillertøj  end det af klubben udleverede.

 

§5 Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingent opkræves 2 gange årligt – forår og efterår, og skal være betalt senest 14 dage efter modtagelse af opkrævning. Kontingent udstedes i marts og august måned.

 

§5.1 Ved for sent kontingentbetaling påkræves et gebyr på kr. 50,00.

 

§6 Udmeldelse ­ Eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og kan ske til udgangen af en sæson, og kun såfremt medlemmet ikke har kontingentrestance. Herefter vil medlemmet modtage en skriftlig bekræftelse.

Hvis et medlem er i kontingentrestance udover 6 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende fra kamp og træning.

Når særlige forhold giver anledning hertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem, dette kræver dog at mindst 4 (6) af bestyrelsens 5 (7) medlemmer stemmer for eksklusionen.

 

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes mellem d. 15 og 28. februar, hvortil bestyrelsen på sociale medier indkalder med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt blandt fremmødte deltagere, uden for bestyrelsen.

§8 Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab og budget og godkendelse af samme.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af bilags kontrollant og bilags kontrollant suppleant
 11. Eventuelt 

§9 Afstemning

Alle aktive og passive medlemmer over 18 år, og uden kontingentrestance, har

stemmeret på generalforsamlingen. Det samme gælder forældre til medlemmer under 18 år, hvor forældre har 1 stemme pr. medlem i klubben.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ved afstemning træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten eller 1 medlem ønsker dette.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

I tilfælde af manglende valg ved den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter med det ene punkt at få besat de ledige pladser i bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan

indkaldes, når mindst 25% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav  herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at  begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i §7.

 

§11 Bestyrelse og valg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, kan udvides til 7 (altid ulige antal)  1 formand (ulige år)

1 næstformand

1 kasserer (lige år) (Pt. Er det aftalt hvert år)

1 sekretær

1-­3 medlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formanden vælges i ulige år og kassereren i lige år.

Til resten af bestyrelsen vælges 1 (2) medlem i lige år og 2 (3) medlemmer i ulige år.  Endvidere vælges hvert år min. 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 bilags kontrollanter og 1 bilags kontrollant suppleant.

 

§12 Konstituering – Tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig på første ordinære møde med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand , er til stede.  I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.  Sekretæren tager referat fra bestyrelsesmøderne.

Klubben tegnes af formanden. I alle sager der angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formand og kasserer i forening. I forhold til tredjemand hæfter klubben alene med sin formue.

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte nødvendige udvalg til hjælp med arbejdet.

 

§13 Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Kassereren fører det daglige regnskab og udarbejder årsregnskab, der senest 5. februar afleveres til bilags kontrollanterne, som gennemgår regnskabet og påser at beholdninger er til stede.

Når regnskabet er gennemgået af bilags kontrollanterne, returneres det senest den 15. februar underskrevet til kassereren.

 

§14 Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan ske på enhver lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget.  

 

§15 Opløsning

Bestemmelser om klubbens opløsning eller ændring af navn kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær  generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uanset antal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

På denne generalforsamling skal der i tilfælde af opløsning træffes beslutning om, hvordan klubbens formue skal fordeles. Det er en betingelse, at formuen anvendes til  andre idrætslige formål. Afstemning om dette spørgsmål afgøres ved simpelt flertal.

 

Revideret den: 26. februar 2019 efter vedtagne forslag på generalforsamling samme dato.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk